Etički kodeks WFDSA

wfdsa

Kompletan, preveden
SVETSKI ETIČKI KODEKS DIREKTNE PRODAJE

 

U meniju ‘ŠTA JE MREŽNI MARKETING’ pisali smo o tome šta je direktna prodaja, kao i o razlikama između mrežnog marketinga i direktne prodaje. Da ne bude zabune, sve kompanije mrežnog marketinga bave se direktnom prodajom, jer je suština prodaja proizvoda i/ili usluga direktno potrošačima. Svaka  prava i ozbiljna kompanija mrežnog marketinga svoje poslovanje bazira na prodaji proizvoda/usluga krajnjim kupcima..

Kao što smo pisali, 1978.godine osnovana je „Svetska federacija udruženja za direktnu prodaju“ (WFDSA  World Federation of Direct Selling Associations). To je neprofitna organizacija koja na globalnom nivou predstavlja industriju direktne prodaje. Nju čini više od 60 nacionalnih i jedno regionalno udruženje direktne prodaje  (Federation of European Direct Selling Associations).

WFDSA je razvio svetski kodeks ponašanja kompanija direktne prodaje i sva nacionalna udruženja direktne prodaje (DSAs) ga moraju odobriti i sprovoditi u svojim nacionalnim kodeksima. A da bi bilo koja kompanija direktne prodaje postala član nacionalnog udruženja mora potvrditi da se slaže sa ovim kodeksima.

Članstvo u udruženju direktne prodaje je veliki plus za kompaniju, kao što je i postojanje nacionalnog udruženja direktne prodaje veliki plus za industriju direktne prodaje u svakoj zemlji gde postoji. A zašto u Srbiji ne postoji, i pored nekoliko kompanija iz vrha DSN Global 100 liste, koje baš kao i neke domaće kompanije posluju ovde već više od deceniju, pitanje je za nekog drugog?!

U svakom slučaju, mi vam prenosimo kompletan i preveden svetski etički kodeks direktne prodaje, jer ukoliko svako od nas bude nalo više obraćao pažnju na ove etičke principe, možemo doprineti umanjenju haosa i predrasuda koji vladaju na našoj pozornici zvanoj mrežni marketing Srbije.


 wfdsa

Objašnjenje obrasca Kodeksa usvojenog na Veću direktora WFDSA 7. Oktobra 2008.

PREDGOVOR

Ovaj Kodeks sadrži uputstvo o međusobnom delovanju između:
1. Kompanija članica DSA (tj. Udruženja za direktnu prodaju) i njihovih postojećih i potencijalnih trgovačkih predstavnika;
2. Kompanija članica DSA i njihovih trgovačkih predstavnika te Potrošača Kompanijinih Proizvoda;
3. Kompanija članica kada konkurišu na tržištu; i
4. pojedinih Podnosioca žalbe, Administratora za Kodeks i Kompanija članica DSA.

 

1. UOPŠTENO

1.1 Predmet
Kodeks sadrži poglavlja naslovljena “Ponašanje za zaštitu Potrošača,” “Ponašanje između Kompanija i direktnih prodaca,” i “Ponašanje između Kompanija”. Ova tri poglavlja bave se različitim međudelovanjima kroz spektar direktne prodaje. Kodeks je predviđen da pomaže u zadovoljavanju i zaštiti Potrošača, unapređuje pošteno tržišno takmičenje u okviru slobodnog poduzetništva i poboljšava sliku Direktne prodaje u javnosti.

1.2 Rečnik izraza — U svrhu Kodeksa, izrazi s velikim početnim slovom imaju sledeća značenja:

Administrator za Kodeks: Nezavisna osoba ili telo koje DSA imenuje da prati Kompanijino poštovanje Kodeksa i da rešava žalbe po Kodeksu.

Kompanija: Poslovni subjekt koji (i) koristi distributivni sistem direktne prodaje za plasman svojih Proizvoda na tržište, i (ii) član je DSA.

Potrošač: Svaka osoba koja kupuje i troši Proizvode iz direktne prodaje ili od Kompanije.

Direktni prodavac: Osoba ili subjekt koji ima pravo kupovati i/ili prodavati Proizvode neke Kompanije i koji može imati pravo da regrutuje druge Direktne prodavce. Direktni prodavci uglavnom prodaju potrošne proizvode direktno Potrošačima daleko od stalne, fiksne maloprodajne lokacije, obično putem objašnjavanja ili prikazivanja proizvoda i usluga. Direktni prodavac može biti nezavisni trgovački zastupnik, nezavisni preduzetnik, nezavisni trgovac ili distributer, zaposleni ili samozaposleni predstavnik, ili drugi trgovački predstavnik neke Kompanije.

Obrazac porudžbine: Štampani ili pisani dokument koji potvrđuje pojedinosti Potrošačeve porudžbine i osigurava Potrošaču priznanicu o prodaji. U slučaju kupovina preko Interneta, obrazac sa svim uslovima ponude i kupovine u formatu koji se može ispisati ili učitati.

Proizvod: Materijalna i nematerijalna potrošna roba i usluge.

Regrutovanje: Bilo koja aktivnost koja se sprovodi u svrhu pružanja pomoći osobi kako bi postala Direktni prodavac.

1.3 Kompanije
Kompanije se obavezuju da će usvojiti i sprovoditi kodeks ponašanja u koji je ugrađena suština odredaba ovog Kodeksa kao uslov za pristup i stalno članstvo u DSA-u. Kompanije se takođe obavezuju da će objaviti ovaj Kodeks, njegove opšte odredbe koje se primenjuju na Potrošače i Direktne prodavce, te informacije o tome gde Potrošači i Direktni prodavci mogu dobiti primerak ovog Kodeksa.

1.4 Direktni prodavci
Direktni prodavci nisu vezani direktno ovim Kodeksom, ali kao uslov za članstvo u distributivnom sistemu neke Kompanije, Kompanija s kojom su povezani od njih će ražiti da se pridržavaju pravila ponašanja koja zadovoljavaju standarde ovog Kodeksa.

1.5 Samoregulacija
Ovaj Kodeks nije zakon, ali njegove obaveze zahtevaju od Kompanija i Direktnih prodavaca određeni nivo etičkog ponašanja koji odgovara merodavnim zakonskim uslovima ili ih nadmašuje. Nepridržavanje ovog Kodeksa ne stvara građansko-pravnu odgovornost ili obavezu. S prestankom njenog članstva u DSA-u, Kompanija više nije vezana ovim Kodeksom. Međutim, odredbe ovog Kodeksa i dalje važe za događaje ili poslove koji su nastali za vreme dok je Kompanija bila članica DSA-a.

1.6 Lokalni propisi
Kompanije i Direktni prodavci moraju poštovati sve zakonske uslove u bilo kojoj zemlji u kojoj posluju. Stoga ovaj Kodeks ne predstavlja zbirku svih zakonskih obaveza; poštovanje od strane Kompanija i Direktnih prodavaca, zakona koji se odnose na Direktnu prodaju uslov je za prihvatanje od strane DCA ili za trajno članstvo u DSA-u.

1.7 Eksteritorijalni učinak
Svaki nacionalni DSA se obvezuje da će od svakog člana, kao uslov za primanje u DSA i stalno članstvo u DSA-u, zahtevati da poštuje WFDSA-ove Svetske kodekse ponašanja za direktnu prodaju u pogledu aktivnosti direktne prodaje izvan njegove domovine, osim ukoliko su te aktivnosti pod jurisdikcijom Kodeksa ponašanja DSA-a neke druge zemlje kome član takođe pripada.

 

2. PONAŠANJE ZA ZAŠTITU POTROŠAČA

2.1 Zabranjene prakse
Direktni prodavci se ne smeju služiti obmanjujućim, varljivim ili nepoštenim trgovačkim praksama.

2.2 Identifikacija
Na inicijativu trgovačkog predstavnika, Direktni prodavci trebaju, bez traženja, istinito i jasno identifikovati sebe; svoju Kompaniju; vrstu svojih Proizvoda; i svrhu svog nuđenja potencijalnom Potrošaču.

2.3 Objašnjenje i prikazivanje
Direktni prodavci trebaju Potrošačima dati tačna i potpuna objašnjenja o Proizvodima i pojedinosti u pogledu cene i, ako je primenljivo, kreditnih uslova; uslova plaćanja; roka za razmišljanje, uključujući politike povrata; garantnih uslova; usluge nakon prodaje; i rokova isporuke. Direktni prodavci trebaju dati tačne i razumljive odgovore na sva pitanja Potrošača. Ukoliko se podnesu odštetni zahtevi u pogledu efikasnosti Proizvoda, Direktni prodavci će izvršiti samo one usmene ili pisane zahteve za Proizvode koji su odobreni od strane Kompanije.

2.4 Obrazac porudžbenice
Pisani Obrazac porudžbenice treba dostaviti ili staviti na raspolaganje Potrošaču u vreme ili pre prve prodaje. U slučaju prodaje poštom, telefonski, preko Interneta ili na sličan način bez neposrednog kontakta, primerak Obrasca porudžbenice treba prethodno dostaviti, ili ga treba uključiti u prvu porudžbinu, ili osigurati u obliku koji je moguće ispisati ili skinuti preko Interneta. Obrazac porudžbenice treba označavati Kompaniju i Direktnog prodavca i sadržavati puni naziv, stalnu adresu i telefonski broj Kompanije i i Direktnog prodavca, te sve bitne uslove prodaje. Uslovi garancije ili jamstva; pojedinosti o usluzi nakon prodaje i ograničenje te usluge; naziv i adresa jamca; trajanje garancije; i pravni lek koji je na raspolaganju Potrošaču trebaju biti jasno navedeni u Obrascu porudžbenice ili u drugoj pratećoj literaturi koja se dostavlja s Proizvodom. Svi uslovi trebaju biti jasni i čitljivi.

2.5 Literatura
Promotivna literatura, reklame i materijali koji se šalju poštom ne smeju da sadrže opise Proizvoda, tvrdnje, fotografije ili ilustracije koji su varljivi ili obmanjujući. Promotivna literatura treba da sadrži naziv i adresu ili telefonski broj Kompanije i sme uključivati telefonski broj Direktnog prodavca.

2.6 Izjave
Kompanije i Direktni prodavci ne smeju koristiti nikakvu izjavu ili potvrdu koja je nedopuštena, neistinita, zastarela ili na drugi način neprimenljiva, ne odnosi se na ponudu ili se koristi na način koji može obmanuti Potrošača.

2.7 Upoređivanje i klevetanje
Kompanije i Direktni prodavci ne smeju se služiti upoređivanjima koja su obmanjujuća. Elementi upoređivanja trebaju se temeljiti na činjenicama koje se mogu dokazati. Kompanije i Direktni prodavci ne smeju nepošteno klevetati nijednu Kompaniju, preduzeće ili Proizvod, direktno ili implicitno. Kompanije i Direktni prodavcji ne smeju nepošteno koristiti `goodwil` povezan s trgovačkim nazivom i simbolom neke druge Kompanije, preduzeća ili Proizvoda.

2.8 Rok za razmišljanje i povrat robe
Bez obzira je li to zakonski uslov ili nije, Kompanije i Direktni prodavci trebaju ponuditi određeni rok za razmišljanje koji omogućava Potrošaču da se povuče iz porudžbine unutar naznačenog, razumnog roka. Rok za razmišljanje treba biti jasno naveden. Kompanije i Direktni prodavci koji nude pravo na povrat, bez obzira da li je li uslovljeno određenim događajima ili je bezuslovno, trebaju ga dati napismeno.

2.9 Poštovanje privatnosti
Direktni prodavaci trebaju uspostaviti lični ili telefonski kontakt s Potrošačima isključivo na razuman način i u razumno vreme da izbegnu nametljivost. Direktni prodavac treba prekinuti izlaganje ili prodajnu prezentaciju odmah nakon zahteva Potrošača. Direktni prodavci i Kompanije trebaju poduzeti primerene korake kako bi osigurali zaštitu svih privatnih informacija dobijenih od Potrošača, potencijalnog Potrošača ili nekog Direktnog prodavca.

2.10 Poštenje
Direktni prodavci trebaju poštovati nedostatak trgovačkog iskustva Potrošača. Direktni prodavci 
ne smeju zloupotrebiti poverenje pojedinih potrošača, niti iskoristiti starost Potrošača, njegovu bolest, nedostatak razumevanja ili nepoznavanje jezika.

2.11 Referalna prodaja
Kompanije i Direktni prodavci ne smeju poticati neku osobu na kupovinu robe ili usluga na temelju izjave da Potrošač može sniziti ili dobiti nazad nabavnu cenu upućivanjem potencijalnih potrošača na Direktne prodavce radi sličnih nabavki, ukoliko takva sniženja ili povrat zavise od nekog nesigurnog, budućeg događaja.

2.12 Isporuka
Kompanije i Direktni prodavci trebaju pravovremeno izvršavati porudžbenice Potrošača.

 

3. PONAŠANJE PREMA DIREKTNIM PRODAVCIMA

3.1 Poštovanje od strane Direktnih prodavaca
Kompanije trebaju zahtevati od svojih Direktnih prodavaca, kao uslov za članstvo u distributivnom sistemu Kompanije, da poštuju standarde ovog Kodeksa.

3.2 Regrutovanje
Kompanije ne smeju koristiti obmanjujuće, varljive ili nepoštene postupke regrutovanja u svom delovanju s potencijalnim ili postojećim Direktnim prodavcima.

3.3 Poslovne informacije
Informacije koje Kompanije daju potencijalnim ili postojećim Direktnim prodavcima o ponuđenoj mogućnosti te odgovarajućim pravima i obvezama trebaju biti tačne i potpune. Kompanije ne smeju Direktnom prodavcu dati izjavu sa činjenicama koje nije moguće proveriti ili obećanje koji nije moguće ispuniti. Kompanije ne smeju potencijalnom novajliji prikazivati koristi od mogućnosti prodaje na lažan ili varljiv način.

3.4 Naknada i obračuni
Kompanije trebaju dostaviti Direktnim prodavcima periodične obračune koji se odnose, već kako je primereno, na prodaju, kupovinu, pojedinosti o zaradi, provizijama, bonusima, popustima, isporukama, otkazivanjima i na ostale relevantne podatke, skladno dogovoru Kompanije s Direktnim prodavcima. Sve novčane iznose treba platiti a sva zadržavanja izvršiti na komercijalno razuman način.

3.5 Navodi o zaradi
Kompanije i Direktni prodavci ne smeju krivo prikazati stvarnu ili moguću prodaju ili zaradu svojih Direktnih prodavaca. Sve date izjave o zaradi ili prodaji trebaju se temeljiti na dokumentovanim činjenicama.

3.6 Odnos
Kompanije trebaju svojim Direktnim prodavcima dostaviti ili pisani ugovor koji potpisuju i Kompanija i Direktni prodavac ili pisanu izjavu koja sadrži sve bitne pojedinosti o odnosu između Direktnog prodavca i Kompanije. Kompanije trebaju obavestiti svoje Direktne prodavce o njihovim zakonskim obavezama, uključujući primenljive licence, registracije i poreze.

3.7 Naknade
Kompanije i Direktni prodavci ne smeju tražiti od Direktnih prodavaca ili potencijalnih Direktnih prodavaca da preuzmu nerazumno visoke upisnine, naknade za stručno osposobljavanje, naknade za franšizu, naknade za promotivne materijale ili druge naknade koje se odnose isključivo na pravo sudelovanja u distributivnom sistemu Kompanije. Bilo koje naknade koje se naplaćuju da bi se postalo Direktni prodavac trebaju se odnositi neposredno na vrednost materijala, proizvoda ili usluga dostavljenih zauzvrat.

3.8 Raskid
Ukoliko se traži nakon raskida odnosa Direktnog prodavca s Kompanijom, Kompanije trebaju otkupiti sve neprodate zalihe Proizvoda koje se mogu preprodati, promotivni materijal, sredstva i pribor za pomoć pri prodaji, kupljene tokom prethodnih dvanaest mjeseci, i refundirati Direktnom prodavcju prvobitne troškove Direktnog prodavca minus trošak rukovanja u visini do 10% neto nabavne cene. Kompanija može takođe odbiti trošak bilo koje olakšice koju je Direktni prodavac dobio na temelju prvobitne kupovine vraćene robe.

3.9 Zalihe
Kompanije ne smeju zahtevati od Direktnog prodavca, niti ga podsticati, da kupi zalihe Proizvoda u nerazumno velikim količinama. Kompanije trebaju preduzeti razumne korake kako bi osigurale da Direktni prodavci koji primaju kompenzaciju za opseg prodaje od pod njima regrutovanih Direktnih prodavaca (downline) troše ili preprodaju Proizvode koje kupuju da bi se kvalifikovali za primanje kompenzacije.

3.10 Ostali materijali
Kompanije trebaju zabraniti Direktnim prodavcima da plasiraju na tržište ili da zahtevaju od drugih da kupuju bilo koje materijale koji nisu u skladu s politikama ili postupcima Kompanije.

Direktni prodavci koji prodaju literaturu za promociju ili stručno osposobljavanje odobrenu od kompanije, bilo u štampanom primerku ili elektronskom obliku, trebaju (i) koristiti isključivo materijale koji odgovaraju istim standardima kojih se Kompanija pridržava, (ii) uzdržati se od toga da kupovinu takvih sredstava za pomoć prodaji učine obavezom za članove iz donjih linija (downline) direktnih prodavaca, (iii) osigurati sredstva za pomoć prodaji po razumnoj i poštenoj ceni, identičnoj za sličan materijal uopšteno na tržištu, i (iv) ponuditi pisanu politiku povrata koja je ista kao politika povrata Kompanije koju Direktni prodavac predstavlja. Kompanije trebaju preduzeti pažljive, razumne korake kako bi osigurale da sredstva za pomoć prodaji proizvedena od strane Direktnih prodavaca budu u skladu s odredbama ovog Kodeksa i da ne budu obmanjujuća ili varljiva.

3.11 Stručno osposobljavanje Direktnih prodavaca
Kompanije trebaju osigurati odgovarajuće stručno osposobljavanje kako bi omogućile da
Direktni prodavci rade etično.

 

4. PONAŠANJE IZMEĐU KOMPANIJA

4.1 Međudelovanje
Kompanije članice DSA trebaju obavljati svoje aktivnosti u duhu poštenog tržišnog nadmetanja prema ostalim članicama.

4.2 Vrbovanje
Kompanije i Direktni prodavci ne smeju sistematski vrbovati ili nagovarati Direktne prodavce druge Kompanije.

4.3 Ocrnjivanje
Kompanije ne smeju nepošteno ocrnjivati niti dozvoliti svojim Direktnim prodavcjima da nepošteno ocrnjuju Proizvode druge Kompanije, njen prodajni ili marketinški plan ili neku drugu funkciju druge Kompanije.

 

5. SPROVOĐENJE KODEKSA

5.1 Odgovornosti Kompanija
Primarna odgovornost Kompanije i njenih Direktnih prodavaca da poštuju Kodeks leži na svakoj Kompaniji. U slučaju kršenja ovog Kodeksa, Kompanije trebaju uložiti razuman napor da zadovolje podnosioca žalbe.

5.2 Administrator za Kodeks
DSA treba imenovati nezavisnu osobu ili telo kao Administratora za Kodeks. Administrator za Kodeks treba primerenim radnjama pratiti poštovanje ovog Kodeksa i biti odgovoran za postupanje s reklamacijama i za skup pravila koja određuju proces rešavanja reklamacija. Administrator za Kodeks treba rešiti sve nerešene reklamacije Potrošača na temelju kršenja ovog Kodeksa

5.3 Pravni lekovi
Administrator za Kodeks može zahtevati storniranje porudžbina, povrat kupljenih Proizvoda, refundiranje plaćanja ili druge primerene radnje, uključujući opomene Direktnim prodavcima ili Kompanijama, otkazivanje ili raskid ugovora Direktnih prodavaca ili drugog odnosa s Kompanijom, te upozorenja Kompanijama.

5.4 Postupanje s reklamacijama
DSA i Administrator za Kodeks trebaju utvrditi, objaviti i sprovoditi procedure postupanja s reklamacijama kako bi osigurali promptno rešavanje svih reklamacija. Kompanije takođe trebaju utvrditi, objaviti i sprovoditi procedure postupanja s reklamacijama prema svojim pojedinačnim procesima postupanja s reklamacijama, kako bi osigurale promptno rešavanje svih reklamacija.

5.5 Objavljivanje
Od svih Kompanija se zahteva da objave DSA-ov Etički kodeks svim svojim Direktnim prodavcima i potrošačima.

 

Odluka Svetske federacije udruženja za direktnu prodaju

Svetska federacija udruženja za direktnu prodaju donosi odluku:

BUDUĆI DA su, od samog njegovog početka, ciljevi WFDSA-a bili uspostaviti najbolje poslovne prakse i pokazati čvrsto opredeljenje za zaštitu potrošača i unapređenje samoregulacije delatnosti; i

BUDUĆI DA je Svetska federacija udruženja za direktnu prodaju (WFDSA) opredeljena da promoviše i održava najviše etičke standarde za Direktne prodavce i kompanije za direktnu prodaju širom sveta; i

BUDUĆI DA je WFDSA preduzeo sveobuhvatni pregled Svetskih kodeksa WFDSA-a sa ciljem da revidira Svetske kodekse WFDSA-a u jedan jedinstveni obrazac Etičkog kodeksa kojeg bi svi članovi WFDSA-a mogli lako usvojiti; i

BUDUĆI DA revidirani Etički kodeks WFDSA-a postiže jedinstvenost po pitanju zaštite potrošača i standarda poslovanja i ujedno članovima WFDSA-a daje predstavu o tome kako najbolje objavljivati i sprovoditi uslove Etičkog kodeksa usvojenog od članova WFDSA-a; i

BUDUĆI DA je revidirani Etički kodeks pojednostavljen da se omogući članovima WFDSA-a da usvoje predstavu kako je sastavljen ili da ga izmene prema potrebi radi usklađivanja s lokalnim propisima; i

BUDUĆI DA revidirani Etički kodeks takođe daje objašnjenje o ključnim standardima Etičkog kodeksa kako bi upoznao članove WFDSA-a, direktne prodavce, predstavnike kompanija i potrošače koje su svrhe tih odredaba; i

BUDUĆI DA je revidirani Etički kodeks predviđen da ga lako razumeju, primjenjuju i sprovode kako članovi WFDSA-a tako i njihovi Administratori za Kodeks; i

BUDUĆI DA je, u nastojanju da odredi najviše etičke standarde za delatnost direktne prodaje, WFDSA revidirao i pojačao odredbe Etičkog kodeksa koje se tiču zahteva da svaki član WFDSA-a imenuje Administratora za Kodeks kako bi osigurao dobar nadzor, primenu i sprovođenje Etičkog kodeksa; i

BUDUĆI DA uspostavljanjem takvih visokih etičkih standarda Etički kodeks poboljšava standarde koji se očekuju od kompanija za direktnu prodaju i određuje minimalne standarde za ostajanje redovnim članom Udruženja za direktnu prodaju.

SADA, STOGA, Uprava Svetske federacije udruženja za direktnu prodaju DONOSI ODLUKU da svi članovi WFDSA-a trebaju usvojiti ili premašiti standarde navedene u obrascu Etičkog kodeksa WFDSA-a u onoj meri u kojoj je to dozvoljeno lokalnim propisima.

 

 

 

 

Podelite:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

misli 8
Nikad ne odustaj 8

Društvene mreže

Citati

Tvoja vizija će postati jasna tek kada pogledaš u svoje srce. Ko gleda izvan svog srca – sanja. Ko gleda unutar svog srca – budi se. (Karl Gustav Jung)

Soba bez knjiga je kao telo bez duše. (Ciceron)

Kad god sam postigao uspeh znam da sam pozitivno razmišljao. (Kenet Blančard)

Mnogo je teže suditi samom sebi nego drugima. Ako uspeš sebi dobro da sudiš, znači da si istinski mudrac. (Antoan de Sent Egziperi)

Pratite najnovije vesti

Prijavite se na našu listu za novosti

Bez spama, šaljemo nove članke periodično.

Kategorije

Na temu

Povezani Članci

G100 180x2002

2016 – DSN GLOBAL 100

„2016 DSN GLOBAL 100 lista“Lista kompanija direktne prodaje – po prodaji u 2015.godini Najnovija DSN Global 100 lista za 2016-u godinu. 100 najvećih kompanija direktne prodaje

G100 cover 726

2015 – DSN GLOBAL 100

„2015 DSN GLOBAL 100 lista“Lista kompanija direktne prodaje – po prodaji u 2014.godini DSN Global 100 lista nudi jedinstvenu perspektivu o globalnom uticaju industrije na

Top 200 zarada

200 najvećih zarada u svetu mrežnog marketinga

200 najvećih zarada u svetu mrežnog marketinga septembar 2014 Rangiranje procenjene zarade je zasnovano na internet istraživanju, potraživanju zarada od skupova, downline-a, upline-a, crossline informacija,

DSN 2

2014 – DSN GLOBAL 100

„2014 DSN GLOBAL 100 lista“Lista kompanija direktne prodaje – po prodaji u 2013.godini DSN Global 100 lista nudi jedinstvenu perspektivu o globalnom uticaju industrije na

Sve o Mrežnom Marketingu na jednom mestu

Pošaljite nam poruku:

Citati

Luis Monteskje

Da bi uspeli u društvu pravite se ludi, a budite mudri! (Luis Monteskje)

Imanuel Kant 1

Gledajmo na život kao na dečju igru u kojoj ništa nije ozbiljno osim poštenja. (Imanuel Kant)